Forskning

DESIGN

Totalt 265 norske barn, deres foreldre og lærere er deltakere i prosjektet. 

 

Barns ferdigheter (som matematiske ferdigheter, leseferdigheter og eksekutive funksjoner), motivasjon og følelser knyttet til matematikklæring kartlegges fem ganger i løpet av prosjektet. 

 

  • Første klasse vår 2019

  • Andre klasse høst 2019 og vår 2020

  • Tredje klasse høst 2020 og vår 2021

METODER

Datainnsamling foregår på Universitet i Oslo. I løpet av et par måneder hvert semester kommer elevene i grupper på 8-12 barn på besøk til en opplevelsesdag hvor alle oppgaver er knyttet til et spesifikt tema. Våren 2019 var temaet for opplevelsesdagen “Astronauttrening”. På slutten av dagen mottok elevene et diplom som bevis på at de har gjennomført astronauttreningen. Forskningsassistentene som er sammene med elevene og utfører kartleggingene er studenter fra utdanningsvitenskapelig fakultet. 

 

Utviklingen av mer avanserte statistiske metoder, så vel som teknologi knyttet til kartleggingsverktøy slik som eye trackere og utstyr som gjør det mulig å måle fysiologiske reaksjoner, gjør at vi kan komme et skritt videre i å undersøke utviklingen av barns matematikkferdigheter. I hovedsak vil de statistiske metodologiske tilnærmingene være personorientert og latente vekstanalyser. 

RESULTATER

Etterhvert som prosjektet skrider frem vil resultatene bli publisert i artikler i internasjonale tidsskrifter. Vi vil også foretelle om hovedresultatene her på nettsiden.