Aritmetiske ferdigheter

Aritmetikk innbefatter fire operasjoner: addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon. Barn begynner å øve seg på addisjon og subtraksjon allerede før de begynner på skolen, først ved hjelp av konkrete gjenstander, for så å etterhvert kunne hente frem enkle addisjons- og subtraksjonsfakta (f.eks. 3 + 4 = 7 og 12 - 6 = 6)

fra langtidsminnet. Etter at de er blitt trygge på grunnleggende addisjon og subtraksjon (innenfor tallområdet 1–20) begynner barn å lære enkel multiplikasjon og divisjon.

REGNESTRATEGIER

Barn bruker ulike regnestrategier når de løser aritmetikkoppgaver. Disse strategiene reflekterer hvor langt barna er kommet i utviklingen av aritmetiske ferdigheter.

I begynnelsen er det vanlig at barn bruker konkreter (f.eks. fingre, klosser eller knapper) og støtter seg på minnet når de løser en oppgave (1). I addisjonsoppgaver, for eksempel 2 + 4, teller de først hver addend, “en, to” og “en, to, tre, fire”, deretter teller de det totale antallet, “en, to, tre, fire, fem, seks”. En mer avansert strategi er å begynne å telle fra den første addenden, “to... tre, fire, fem, seks”. Etterhvert begynner de å telle fra den største addenden, “fire… fem, seks”.

Näyttökuva 2019-6-13 kello 10.49.39.png

Gradvis, ved å øve og få mer erfaring med korrekte svar dannes det en sammenheng mellom oppgaven (f.eks. 4 + 5) og svaret (9), og barnet er i stand til å huske og raskt hente frem svaret på oppgaven fra minnet. Å kunne fremhente svaret på enkle aritmetikkoppgaver er en viktig egenskap for senere matematikkinnlæring. Når man skal løse en mer utfordrende aritmetikkoppgave, f.eks. en tekstoppgave med flersifrede tall, kan barnet fokuserer på å løse andre deler av oppgaven, uten å måtte bruke tid og energi på de enkle utregningene.

Når barna lærer mer kompliserte aritmetiske fakta, som å gå over ti (8 + 9), kan de støtte seg på allerede innlærte aritmetiske fakta (2). Ofte kan barn tidlig lære dobling (f.eks. 2 + 2, 3 + 3, 4 + 4). Dette kan de benytte seg av i oppgaver som f.eks. 8 + 9. Barnet vil huske at 8 + 8 = 16, og de vet at 9 er én mer enn 8. De kan da bruke dobling og bare legge til én, (8 + 8) + 1 = 17. Når en skal lære barn å benytte seg av allerede innlærte fakta, vil det være nyttig å se til at barna også forstår hvordan de ulike strategiene fungerer. Dette kan man for eksempel gjøre ved å benytte seg av konkreter, som klosser.

Näyttökuva 2019-6-12 kello 17.10.57.png

Generelt er barn fleksible i sin strategibruk, og de benytter seg av den strategien som er mest hensiktsmessig ut fra hva slags oppgave de skal løse (2). De barna som har matematikkvansker strever derimot ofte med å tilegne seg grunnleggende aritmetiske fakta og det å fremhente disse fra minnet. Sammenlignet med sine jevnaldrende bruker de mer umodne strategier, som å bruke fingrene for å huske eller tellestrategier. Forskning har vist at det er nyttig å systematisk lære disse barna mer effektive strategier (3).

I VÅRT PROSJEKT

I vårt prosjekt blir elevenes regneflyt i addisjon, subtraksjon og multiplikasjon kartlagt. I tilleg kartlegges også elevenes regneferdigheter i tekstoppgaver.

REFERANSER

(1) Fuson, K. C. (1992). Research on whole number addition and subtraction. In D. A. Grouws (Ed.) Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning, (pp. 243–275). Reston, VI: NCTM.

(2) Sarama, J., & Clements, D. H. (2009). Early childhood mathematics education research. Learning trajectories for young children. New York, NY: Routledge.

(3) Koponen, T., Sorvo, R., Dowker, A., Räikkönen, E., Viholainen, H., Aro, T., & Aro, M. (2018). Does multi-component strategy training improve calculation fluency among poor performing elementary school children? Frontiers in Psychology, 9(1187). 

Written by Riikka Mononen. Translation: Terje Throndsen (2019)